COVID 19 – veileder og risikovurdering jaktprøver – VIKTIG!

Veileder og risikovurdering jaktprøver, Covid 19, maks 200

Veiledning til FKFs klubber mht. gjennomføring av jaktprøver.

Folkehelseinstituttets føringer/ – en veileder og en risikovurdering opp mot Jaktprøver.

Hensikten med veilederen er å gi retningslinjer for FKFs arrangementer, samt å risikovurdere aktiviteten.
Veilederen er tenkt benyttet for arrangører og eventuelt andre som trenger informasjon knyttet til vår aktivitet. Eksempelvis kommuner.

Denne veilederen skal gjennomgås ved prøvens oppstart, på første dommermøte og skal gjennomgås på første opprop.

FKF, sammen men Norsk kennelklubb, har fulgt utviklingen mht. Corona nøye, og fortløpende utviklet risikovurderinger. De siste oppdaterte føringer fra NKK ble mottatt ca. 1 juli, og legges til grunn for de kommende arrangement i regi av FKFs medlemsklubber.

Fra og med 15. juni 2020 er det tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 200 personer.

For arrangementer på offentlig sted kan det etter 15. juni være opptil 200 personer samlet. Forutsetningen er at det er en ansvarlig arrangør. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement på offentlig sted regnes ikke som en del av arrangementet. På arrangementene må det være mulig for deltakerne å holde minst én meter avstand til personer de ikke bor med. Arrangøren må sørge for at det er nok plass til at alle deltakerne kan holde minst én meter avstand, og ha oversikt over hvem som er tilstede. Det samme gjelder arrangement i lokaler som leies ut, inkludert i hotellfasiliteter, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.(helsenorge.no)

Overordnede føringer Lest
• Dette gjelder der det er mulig å holde avstand på minst 1 meter mellom personer som ikke er i samme husstand/sine nærmeste.
• Det gjelder bare arrangementer på offentlig sted med en ansvarlig arrangør som har oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing.
• Arrangøren er ansvarlig for at rådene om avstand og smittevern kan følges.
• Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet og gjøre det mulig å ivareta hygiene.
• Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement på offentlig sted skal ikke regnes som en del av deltakerantallet ved arrangementet.

Med arrangement menes prøve eller konkurranse, men ikke organiserte treninger. For ordinære treninger anbefales det samling av maksimalt 20 personer i en gruppe. Flere slike grupper av maksimalt 20 personer kan samles dersom gruppene holdes adskilt, og de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene. For voksne gjelder avstandsanbefalingen om minst 1 meter mellom personer, også innad i gruppen. Dette gjelder både innendørs og utendørs.

Med offentlig sted menes et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes. I tillegg gjelder samme forhold ved arrangementer i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.
Med ansvarlig arrangør menes den eller de som arrangerer arrangement, typisk prøveleder og eller NKK- representant.

Veileder, arrangører skal:
Retningslinjer (veileder) for arrangører. Denne veileder skal gjennomgås ved prøvens oppstart, på første dommermøte og skal raskt gjennomgås på første opprop. Veilederen skal publiseres på prøvens Facebook side/Internett side.
Tiltak Gjennomført
Skal uten unntak følge de pålegg som gis av helsemyndigheter, NKK og FKF.
Skal gjøre seg kjent med kommunale retningslinjer vedrørende Covid 19, og følge disse. Kontakt med kommunelege skal opprettes og det skal informeres om arrangementet.
Skal umiddelbart avise deltagere som viser tegn til sykdom eller smitte.
Arrangør og Dommer er bemyndiget til å vise bort personell som ikke følger de pålegg som gis
Både deltaker og arrangør er ansvarlig for god håndhygiene. Deltagere oppfordres til å medbringe egen håndsprit.
Alle må vurdere egen deltagelse dersom nærstående er i risikogruppe for eventuell smitte.
Håndssprit skal være tilgjengelig på oppmøteplasser samt i felt til bruk for dommere og deltaker
Arrangementene er som hovedregel ikke åpne for publikum. Dersom publikum tillates, må antall personer tilstede ikke overstige det til enhver tid maksimale antall personer tillatt tilstede.
Arrangør kan sette antallsbegrensning. Dette offentliggjøres på terminlisten samt i andre aktuelle kanaler arrangør benytter. Påmelding må stenges når maks antall påmeldte er nådd. Dette vil arrangør selv måtte håndtere. Dersom det er påmeldt flere enn maks antall deltagere, vil det måtte foretas loddtrekning. Påmeldte som ikke får delta skal ha refundert hele påmeldingsavgiften. (For FKF gjelder vedtatte regler for refusjon, ref jaktprøvereglementet)
Arrangør kan avgjøre at kun enkelte klasser skal gjennomføres (for eksempel kun EK). Ordinære prøver kan avholdes på flere påfølgende dager. Prøvedato føres på omsøkt dato.
NKK-representant og prøveleder er ansvarlig for at smittevernreglene overholdes og vil kunne bortvise personer som ikke overholder retningslinjene eller regelverket for øvrig.
Dersom det er behov for å ha innsjekk/ ha sekretariat bør dette skje elektronisk hvor all registrering skjer på forhånd. Deltagere må på forhånd sende kopi/ bilde av vaksinasjonspapirer og registreringsbevis. Den enkelte arrangør må opplyse om hvordan dette skal håndteres for deres prøve/ konkurranse. Dersom arrangør kan legge til rette for at innsjekk kan skje på en smittevernforsvarlig måte kan det gjennomføres på stedet.
Der det skal foretas ID-kontroll utfører hundefører dette selv, enten med privat ID-skanner eller ved å benytte engangshansker (alternativt «brødpose» over hånd) på felles skanner.
Det vil kunne foretas premieutdeling så lenge det er mulig for alle å holde minst 1 meter avstand til hverandre. Det er ikke tillatt med håndhilsen/ klemming.
Det bør tilstrebes at resultater offentliggjøres på arrangør sin hjemmeside/ facebookside ell. Resultater vil for øvrig bli registrert i dogweb som vanlig.
Kiosksalg/kafedrift er tillatt dersom arrangør kan ivareta tilstrekkelig smittevern. Arrangør må utarbeide rutiner for dette. Ingen selvbetjening av kaffe, ketchup/ sennep, syltetøy mv. Streng hygiene må etterleves.
Felles toaletter/ garderober skal være stengt med mindre arrangør har kapasitet til å sørge for tilstrekkelige smittevern.
Deltager må selv lage startnummer der dette skal benyttes. (ikke relevant for FKF)
Prøver skal dømmes av norske dommere og det tillates kun deltagelse fra deltagere bosatt i Norge og hunder som bor i Norge og registrert i NKK samt fra land hvor det ikke er karantene ved innreise til Norge (gjelder så lenge helsemyndighetene anbefaler reiserestriksjoner). Deltakeravgift refunderes ikke dersom norske reiseråd endres.
Det skal ikke gjennomføres sosiale aktiviteter knyttet til arrangementet, så lenge arrangør ikke kan tilrettelegge for at det kan holdes 1 meter avstand til alle tilstede. (Jegermiddag/premieutdeling er risikovurdert under)
Deltageravgiften kan settes høyere enn vanlig og skal minimum dekke arrangørs kostnader/ utgifter med arrangementet.

Veileder slutt.
Risikovurdering pr 1 juli 2020.

Tiltak Høyfjellsprøve høst og vinter, FKFs vurdering Lavlandsprøve, FKFs vurdering Skogsfuglprøve, FKF,s vurdering
En meter avstand til andre folk
Forberedelser/planlegging Gjøres typisk av en komite, 3-5 personer. Forberedelser og planlegging bør i størst mulig grad gjennomføres elektronisk. Fysiske møter er ok så lenge avstandsregler overholdes. Gjøres typisk av en komite, 3-5 personer. Forberedelser og planlegging bør i størst mulig grad gjennomføres elektronisk. Fysiske møter er ok så lenge avstandsregler overholdes. Gjøres typisk av en komite, 3-5 personer. Forberedelser og planlegging bør i størst mulig grad gjennomføres elektronisk. Fysiske møter er ok så lenge avstandsregler overholdes.

Reise til andre fylker og kommuner
Deltagernes reise/ reise mellom ulike fylker og kommuner Deltagerne vil komme fra mange steder i landet, fra ulike fylker og kommuner. Typisk reiser man maks to til tre sammen hjemmefra til prøvestedet. Du reiser sammen med folk du kjenner og som du vet å stole på ift sykdom etc. Deltagerne vil komme fra mange steder i landet, fra ulike fylker og kommuner. Typisk reiser man maks to til tre sammen hjemmefra til prøvestedet. Du reiser sammen med folk du kjenner og som du vet å stole på ift sykdom etc.
Deltagerne vil komme fra mange steder i landet, fra ulike fylker og kommuner. Typisk reiser man maks to til tre sammen hjemmefra til prøvestedet. Du reiser sammen med folk du kjenner og som du vet å stole på ift sykdom etc.

En meter avstand til andre.
Fremmøte/Dommermøter/
Opprop Arrangør skal pålegge de fremmøtte å holde en meters avstand under opprop. Det håndhilses ikke. Mht bålkaffe så skal det serveres fra en i komite for å unngå smittespredning.
. Arrangør skal pålegge de fremmøtte å holde en meters avstand under opprop. Det håndhilses ikke. Mht bålkaffe så skal det serveres fra en i komite for å unngå smittespredning.

Arrangør skal pålegge de fremmøtte å holde en meters avstand under opprop. Det håndhilses ikke. Mht bålkaffe så skal det serveres fra en i komite for å unngå smittespredning.

En meter avstand til andre folk
Transport ut til terreng Foregår i egne biler, alene eller sammen med de du reiste til prøven med.
«Har alle skyss??» Det skal under opprop være håndsprit tilgjengelig. Benyttes før transport med «ukjente»
Foregår i egne biler, alene eller sammen med de du reiste til prøven med.
«Har alle skyss??» Det skal under opprop være håndsprit tilgjengelig. Benyttes før transport med «ukjente»
Foregår i egne biler, alene eller sammen med de du reiste til prøven med.
«Har alle skyss??» Det skal under opprop være håndsprit tilgjengelig. Benyttes før transport med «ukjente»

En meter avstand til andre folk
Avprøvning
Avprøvningen skjer parvis ved at to hunder med førere og, en eller to dommere, går sammen under slipp av to og to hunder samtidig. Startrevolver sprites etter hvert slipp før rullering.

Avprøvningen skjer parvis ved at to hunder med førere og, en eller to dommere, går sammen under slipp av to og to hunder samtidig. Startrevolver sprites etter hvert slipp før rullering.

Avprøvningen skjer parvis ved at to hunder med førere og, en eller to dommere, går sammen under slipp av to og to hunder samtidig. Startrevolver sprites etter hvert slipp før rullering.

En meter avstand til andre folk
Øvrige deltagere (bakparti, de som ikke har slipp) på partier, opptil 18 stk. Under selve avprøvningen går bakpartiet spredt bak de som har slipp, disse skal holde en meters avstand til hverandre under marsj og under pauser.
Under selve avprøvningen går bakpartiet spredt bak de som har slipp, disse skal holde en meters avstand til hverandre under marsj og under pauser.

Under selve avprøvningen går bakpartiet spredt bak de som har slipp, disse skal holde en meters avstand til hverandre under marsj og under pauser.
En meter avstand
Overnatting/
Premieutdeling/jegermiddag Overnatting er den enkeltes ansvar. Ved typisk «bygdehus» overnattinger må arrangør sørge for at smittevern regler kan følges, håndsprit må være tilgjengelig og det må være lagt til rette for god hygiene/håndvask.
Jegermiddag, kan gjennomføres når det legges opp til en meters avstand mellom deltagere, og maks 5 personer pr bord. Alle skal benytte håndsprit før bordsetting.
Premieutdeling, gjennomføres enten på neste dags opprop eller under jegermiddag. Håndsprit skal være tilgjengelig. Overnatting er den enkeltes ansvar. Ved typisk «bygdehus» overnattinger må arrangør sørge for at smittevern regler kan følges, håndsprit må være tilgjengelig og det må være lagt til rette for god hygiene/håndvask.
Jegermiddag, kan gjennomføres når det legges opp til en meters avstand mellom deltagere, og maks 5 personer pr bord. Alle skal benytte håndsprit før bordsetting.
Premieutdeling, gjennomføres enten på neste dags opprop eller under jegermiddag. Håndsprit skal være tilgjengelig. Overnatting er den enkeltes ansvar. Ved typisk «bygdehus» overnattinger må arrangør sørge for at smittevern regler kan følges, håndsprit må være tilgjengelig og det må være lagt til rette for god hygiene/håndvask.
Jegermiddag, kan gjennomføres når det legges opp til en meters avstand mellom deltagere, og maks 5 personer pr bord. Alle skal benytte håndsprit før bordsetting.
Premieutdeling, gjennomføres enten på neste dags opprop eller under jegermiddag. Håndsprit skal være tilgjengelig.

Tilleggsinformasjon/Grunnlag/tillegg som informasjon for «andre»
Jaktprøver gjennomføres etter Jaktprøvereglementet godkjent av Norsk Kennelklubb. Det oppnevnes en representant på alle prøver som representerer NKK. Rett til å delta har hunder som er registrert i NKK eller register anerkjent av NKK.
Førere. (Kvinner og menn i alle aldre, med hovedtyngde mellom 30 og 60 år.
Rett til å delta har enhver som av NKK eller NKKs medlemsklubber ikke er fratatt denne rett. Når du melder deg på en jaktprøve krysser du av og bekrefter at du er frisk, i god form og uten sykdom som kan utgjøre en utfordring for prøvens gjennomføring. Prøvene arrangeres på høgfjellet, i skog og på lavland på ulike steder i landet og deltagerne vil typisk komme fra ulike steder (kommuner) i landet.

Gjennomføring av Jaktprøver
Prøvene skal så vidt mulig legges opp som sportslig utøvet, praktisk jakt.
Hundene slippes parvis, unntak Skog der hundene avprøves enkeltvis.
Det gjennomføres prøver på:
• Lavland høst, i perioden oktober – november
• Skog(høst), september – november
• Høyfjell høst, august- oktober
• Vinter, februar – april.

Unghundklasse (UK) (ikke skog): Klassen omfatter hunder som på prøvedagen er eldre enn 9 måneder og yngre enn 24 måneder.
Åpen klasse (AK): Klassen omfatter hunder som på prøvedagen er eldre enn 24 måneder.
UK og AK: Antall hunder på hvert prøveparti skal ikke overstige 14 hunder.
Vinnerklasse (VK): Klassen omfatter hunder som i prøveåret eller de to foregående år har fått 1. premie AK eller er premiert i VK. Hunden må være eldre enn 24 måneder. Antall hunder på hvert prøveparti skal ikke overstige 20 hunder.

Beskrivelse av hvordan jaktprøver normalt blir gjennomført:
Normalt gjennomføres jaktprøver over en helg, fra fredag (eller torsdag) kveld til søndag kveld. Prøvestedet er normalt knyttet til en campingplass, fjellstue, bygdehus, hotell og lignende. Deltakerne overnatter på disse stedene, eller hjemme, hos venner eller hos andre deltagere. Opprop er samlet på hovedkvarteret og deltakerne drar ut sammen til terrengene.
Selve avprøvingen av hund skjer ved at partier, opptil 20 stk pr parti pluss dommere kjører ut i terrenget hvor det gjennomføres en kort informasjon om dagen, deretter avprøves to og to ekvipasjer mens de øvrige kommer samlet bak. Dette foregår på høyfjellet, i skogsterreng eller på typisk åkerland/lavland. Varighet fra ca 0800-1600. På kveld gjennomføres det normalt jegermiddag og premieutdeling.

Beskrivelse av hvordan jaktprøver må gjennomføres i en tid med Covid 19, for å unngå smittespredning.
Gjennomføringen i fjellet anses som relativt uproblematisk å kunne gjennomføre etter de siste mottatte retningslinjer. Og kan gjennomføres omtrent som normalt. Det vil allikevel være behov for å regulere noe, og da spesielt knyttet til opprop og premieutdeling og eventuelt jegermiddager. I tillegg til dette må arrangør sørge for håndsprit for desinfeksjon av revolvere som rulleres i partiet.
Deltagere som er syke/har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand skal ikke delta.