Klubbregler

Lover for Namdal fuglehundklubb stiftet 1969

Vedtatt av stiftelsesmøte i 1969 med senere endringer, senest av årsmøte 5.3.2013.
Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den 29.05.13
Kap 1 Innledende bestemmelser

 • 1-1 Organisasjon og virkeområde
  Klubbens navn er Namdal fuglehundklubb, og forkortes til NFHK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) som er et medlemsforbund i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben og dens medlemmer er derfor forpliktet til å overholde FKFs og NKKs lover og bestemmelser.
  Klubben er lokal fuglehundeklubb og har sitt virkeområde i Namdalen.
  Klubben har verneting i Namdal.
 • 1-2 Formål
  NFHK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund. Innen distriktet fremme interessen for stående fuglehund. NFHK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder.
  §1-3 Definisjoner
  Klubbens organer:
  – Årsmøtet
  – Ekstraordinært årsmøte
  – Styret
  – Valgkomite

Kap 2 Medlemskap og krav til dette
§2-1 Medlemskap
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg.
Æresmedlemmer
Tildeles gratis livsvarig medlemskap. Æresmedlem har for øvrig fulle medlemsrettigheter.

 • 2-2 Medlemskontingent
  Alle medlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap samt klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte.
  Medlemmet har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.
 • 2-3 Medlemsplikter
  Medlemmene er forpliktet til å støtte NFHK, FKFs og NKKs virksomhet samt å følge NFHK, FKF og NKK lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK, FKF eller klubben.
 • 2-4 Opphør av medlemskap
  Medlemskap i klubben opphører ved:
  a) Utmeldelse
  b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben.
  c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
  d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7
 • 2-5 Disiplinær reaksjoner
  NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner gjelder i sin helhet.
  Kap 3 Organisasjon
  §3-1 Høyeste myndighet
  Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 31. mars.
  Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ flertall).
  I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
  Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.
  Det kan alltid kreves skriftlig avstemming.
 • 3-2 Møte og stemmerett
  Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.
  Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben. Det kan kun stemmes ved fremmøte.
  På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK og FKF møte med inntil 2 representanter hver som har talerett, men ikke stemmerett.
 • 3-3 Innkalling
  Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.
  Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen kan sendes medlemmet pr post, e-post, i adressert medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.
  Med innkallelsen skal følge:
  – Dagsorden
  – Årsberetning
  – Regnskap med revisors beretning
  – Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.
  – Budsjett for neste år.
  – Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.
 • 3-4 Årsmøtets oppgaver.
  Årsmøtets oppgaver er:
  a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.
  b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
  c) Behandle årsberetning
  d) Godkjenne regnskap med revisors beretning
  e) Opprettelse og nedleggelse av avdelinger
  f) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. Benkeforslag er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.
  g) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
  h) Godkjenne budsjett og kontingent for neste år
  i) Utnevne æresmedlem etter forslag fra styret. Se def. på æresmedlem under §4-3 Styrets oppgaver.
  j) Velge:
  – Leder for 1 år.
  – Nestleder for 1 år.
  – 3 styremedlemmer for 2 år.
  – 2 varamedlemmer for 1 år.
  – Det skal velges sekretær og kasserer hvert år blant styrets medlemmer.
  – Styret velges for 2 år og skal bestå av 5 medlemmer, inklusiv leder.
  – 1 Revisorer for 2 år, 1 vararevisor for 1 år.
  – Valgkomite med leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år. Varamedlem for 1 år.
  – Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styre og valgkomite.
  – Personer som soner dom eller er under tiltale for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.
  – Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet også ved valg.
  – Oppretter Årsmøtet ved lovendring nye organer/tillitsverv eller det ikke foreligger kandidater til ledige tillitsverv, kan Årsmøtet i samme møte velge tillitspersoner til nyopprettede eller ledige verv uten at forslag på kandidater har vært fremmet på fastsatt måte.
 • 3-5 Ekstraordinært årsmøte
  Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.
  Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, også ved valg.
  Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.

Kap 4 Styret m.v.
§4-1 Styret
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

 • 4-2 Vedtak og representasjon
  Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst tre andre styremedlemmene er til stede.
  Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll fra styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene, FKF og NKK.
 • 4-3 Styrets oppgaver er:
  – lede klubben mellom årsmøtene
  – avholde årsmøte
  – drive klubben i samsvar med klubbens formål
  – gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
  – oppnevne komiteer og representanter for klubben og utarbeide retningslinjer for særkomiteer.
  – søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen
  – velge/oppnevne sekretær og kasserer innen eller utenfor styret..
  – tildele gullmerke.
  – tildele æresmedlemskap.
  Namdal fuglehundklubbs gullmerke
  Gullmerke er en utmerkelse som kan tildeles medlemmer og andre personer som har gjort en betydningsfull innsats for klubben eller for hundesporten generelt. Tildeling av gullmerket foretas på årsmøte eller årsfest, etter vedtak i styret.
  Æresmedlemskap
  Æresmedlemskap er klubbens høyeste utmerkelse. Som æresmedlem kan utnevnes:
  – Medlem av klubben som har gjort særlig innsats for fremme av klubbens formål og arbeid, og til hundesportens fremme.
  – Annen person som har gjort betydelig innsats til fremme av hundesporten.
  Det kreves 2/3 flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben. Æresmedlem i Namdal Fuglehundklubb utnevnes på klubbens ordinære årsmøte, etter vedtak på årsmøte. Ved utnevnelse skal æresmedlem tildeles diplom hvor begrunnelsen er påført. Det tildeles videre et spesielt klubbmerke for æresmedlem og livsvarig gratis medlemskap. Æresmedlem har for øvrig fulle medlemsrettigheter.

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer
§5-1 Valgkomite
Valgkomiteen består av leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem. Ett av medlemmene skal være styremedlem som ikke er på valg. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

 • 5-2 Revisor
  Årsmøtet velger 1 revisor og 1 vararevisor. Revisorene reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.
  Revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

Kap. 6 Diverse bestemmelser
§6-1 Lovendringer
Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes FKFs styre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.
§6-2 Tolking av lovene
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av tilknytningen til NKK jmf. NKKs lover § 6-1.

 • 6-3 Oppløsning
  For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.
  Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.