Utvidet VK-billett

Utvidet VK-billett

Søknad om dispensasjon fra regelverket for fuglehundprøver

Bakgrunn
Utbruddet av hundesykdommen høsten 2019 og corona pandemien vinteren 2020 berørte våre fuglehundprøver. En rekke prøver, spesielt vinteren 2020 måtte avlyses. Hunder som har kvalifisert seg til vinnerklassen med å oppnå en 1. premie i AK må innen det året de fikk 1. AK eller de to påfølgende år oppnå premie i vinnerklassen eller en ny 1. AK for fortsatt være kvalifisert for å deltakelse i vinnerklassen.

Siden en rekke prøver ble avlyst, spesielt vinteren 2020, søker FKF styret om dispensasjon fra jaktprøvereglene pkt 3.1 slik at kvalifiseringsperioden for hunder som kvalifiserte seg for vinnerklassen i 2018 kan utvides med en sesong, fram til 1. mai 2021.

Da terminlisten for 2021 publiseres i disse dager ber vi om at dere behandler vår søknad hurtigst mulig og gjerne per mail slik at vi snarest mulig får informert deltakere som er berørt av dette.

Drøfting
Spørsmålet ble reist av raseutvalget (RU) i juni 2020 og styret vedtok da å utsette en avgjørelse i saken inntil en fikk erfaringer fra høstprøvene 2020. Samtidig vedtok styret å innhente uttalelser og tallmateriale fra Datautvalget og fra dommerutvalget (DU).
Styret har nå innhentet tallmaterialet. Det viser en nedgang på antall hunder som har oppnådd 1. AK eller VK premie som følge av avlyste jaktprøver i Pandemiperioden. Tallene viser at høsten 2019 ikke har hatt stor innvirkning på dette.

Konklusjon
På denne bakgrunnen vedtok styret på styremøte 10.12.2020 og søke NJK om dispensasjon med følgende begrunnelse.
For hunder som kvalifiserte seg til VK i 2018, og senere i løpet av de to påfølgende år (2019 og 2020) ikke har oppnådd VK premie, utvides kvalifiseringen med EN sesong, frem til 1 mai 2021.
FKF ønsker å være sikre på at kommende sesongs prøver kan gjennomføres med en «normalt god» påmelding, og samtidig sikre at CACIT prøver kan gjennomføres med tilstrekkelig antall påmeldte. Det vil bli søkt NJK i forbindelse med dispensasjon fra jaktprøveregelverket pkt. 3.1.

Hilsen
Styret i FKF


Fra: Eva Pedersen [mailto:[email protected]]
Sendt: fredag 18. desember 2020 15:38
Til: Ellen Bakke Dobloug
Emne: SV: Brev fra FKF til NJK

Da har NKKs jakthundkomite behandlet saken.

Vedtak:
NJK vedtok å innvilge søknad om dispensasjon fra FKF.
Dispensasjonen gjelder pkt.3.1 i jaktprøvereglene slik at kvalifiseringsperioden for hunder som kvalifiserte seg for vinnerklassen i 2018 kan utvides med en sesong, fram til 1. mai 2021.